کالکشن اسلیم

کالکشن اسلیم

دستان زیبایی پرور پروردگار
پرده از تار و پود تیره ی خاک برداشته است
و گلی را در باغ بهار رویانده
به عمر جاودانگی…