کالکشن دخترانه

کالکشن دخترانه

تکه ی ناب غزل بر جانش رنگ یاقوت به خود دیده تنش تو چنان سر مست شو از این ناب بلور ..ارغوان احساس تبلور خاطره هاست.