کالکشن رنگ زندگی

کالکشن رنگ زندگی

رنگین کمان ایست به روی انگشتانت
هجوم زیبای رنگ هایی
که هر یک ، نور را به زبان خود ترجمه می کنند..