کالکشن فیروزه ای

کالکشن فیروزه ای

اشک فیروزه چکیده بر رشته ی نور ،
دریای یاقوت کبود خروشان شده است بنشانیم بر این دست غزل تکه ای از اشک اشک هر فیروزه ی محبوبش…