کالکشن نفیس

کالکشن نفیس

ظرافت بی بدیلش
همچون قصیده ای پر شور است
که با دستان نامرئی هنر
سروده شده است
در وصف شکوه زیبایی آبی آسمانی پر ستاره…