کالکشن نیم ست

مخاطبین

خانم ها

  • دست نمیدهد مرا بی تو نفس زدن دمی

المانهای سازنده

طلای سفید ،برلیانهای پاک ،یاقوت قرمز، یاقوت کبود، مروارید، زمرد، مرارید

کاربرد

مناسب برای مجالس شب و مهمانی ها