کالکشن وصال

خبر آمد که خبری از ماه است
که زیبا روی ما به شکرانه دعاهای سحر گاهی
امشب در برما میهمان است
آسمان در رقص آید از این فرخنده پیوند
که طالع ما از بخت نیک امروز
بر وصال یار است…