کالکشن کارتیه

المان های سازنده

طلای سفید، برلیان سفید و پاک

مدل

اسپرت