کالکشن یاقوت قرمز نفیس

سطوح صاف به هم پیوسته اند
در پیچش ی بدیع
تا گوشه ای از آسمان را برای آراستن تنت
به زمین بیاورند ، بی هیچ کم و کاستی…