تاج کیانی

/
تاج کیانی تاج مخصوص سلاطین قاجار است که به دستور فتحعلی شاه ساخته …