این دسته شامل مطالبی است که باید در منوی فوتر سایت نمایش داده شوند