تخت نادری

/
تخت نادری نام اریکه سلطنتی است که به دستور فتحعلی شاه قاجار …